THE VENUE

HILTON UNIVERSITY OF HOUSTON

4800 CALHOUN ROAD, HOUSTON, TEXAS 77004